רשימת משתתפים

שם משפחהשם פרטימגדרשנת לידהאגודהמקצה
EpstineAlexandermale196815 ק"מ אליפות ישראל
GrzymkowskiAdammale197410 ק"מ
OsipovVictormale19785 ק"מ
אביבשריתfemale1977אחר10 ק"מ
אבנצ'יקבועזmale197115 ק"מ אליפות ישראל
אברגיאmale197115 ק"מ אליפות ישראל
אברורדfemale197715 ק"מ אליפות ישראל
אברהםסיגלfemale198815 ק"מ אליפות ישראל
אדלשטייןיעלfemale199310 ק"מ
אופטובסקישמעוןmale194910 ק"מ
אוריאופירmale1972אחר15 ק"מ אליפות ישראל
אזולאיאורmale198810 ק"מ
אזולאיאליmale196615 ק"מ אליפות ישראל
אזולאידפנהfemale1975הפועל רצים בעבודה בזק5 ק"מ
איטיןאורןmale198315 ק"מ אליפות ישראל
אייזנברגשיmale1974לרוץ עם פיני15 ק"מ אליפות ישראל
אליתיםאוריתfemale1980אחר15 ק"מ אליפות ישראל
אלמסדין שמואלmale1990אחר15 ק"מ אליפות ישראל
אמוןרפאלmale1982אחר15 ק"מ אליפות ישראל
אנטבי יוסיmale1965אחר15 ק"מ אליפות ישראל
אפראימובאורטלfemale199815 ק"מ אליפות ישראל
ארזלוטםfemale196815 ק"מ אליפות ישראל
ארליךאיתיmale198515 ק"מ אליפות ישראל
ארליךיהונתןmale198415 ק"מ אליפות ישראל
בלטראיתמרmale1967רצים ותורמים לקהילה15 ק"מ אליפות ישראל
בליימןאיתןmale1956רצי100מני15 ק"מ אליפות ישראל
בן איבגישלוםmale197410 ק"מ
בן חמולימורfemale197715 ק"מ אליפות ישראל
בן שושןעידיתfemale1962אחר15 ק"מ אליפות ישראל
בראסףmale197815 ק"מ אליפות ישראל
ברעומרfemale20005 ק"מ
בר אוןשלומיmale197515 ק"מ אליפות ישראל
ברגאלכסmale1980הישגים15 ק"מ אליפות ישראל
ברוורמןקרןfemale1979הפועל רצים בעבודה בזק5 ק"מ
ברונשטייןדבmale1964הפועל רצים בעבודה בזק10 ק"מ
ברוסילובסקיפבלmale197215 ק"מ אליפות ישראל
ברקוביץיאירmale1948הפועל רצים בעבודה צה"ל15 ק"מ אליפות ישראל
ג׳רסירןmale19695 ק"מ
גביש גביוסדודmale1948אחר5 ק"מ
גבריאלינטעfemale19865 ק"מ
גולדיןליאורmale1968הפועל רצים בעבודה בזק15 ק"מ אליפות ישראל
גוליברודהאיילmale1973אחר15 ק"מ אליפות ישראל
גולןקובי male1962הפועל רצים בעבודה בזק15 ק"מ אליפות ישראל
גרויסמןנליfemale199515 ק"מ אליפות ישראל
גרינברגיניבmale196815 ק"מ אליפות ישראל
דהןרחלfemale196515 ק"מ אליפות ישראל
דמתיזכיmale1968אחר15 ק"מ אליפות ישראל
דניאלאברהםmale1958השגים15 ק"מ אליפות ישראל
הוויטאליאןfemale197415 ק"מ אליפות ישראל
הוויטמשולםmale197415 ק"מ אליפות ישראל
הראלגליתfemale196715 ק"מ אליפות ישראל
הראלספירfemale199515 ק"מ אליפות ישראל
הרשקוגאולהfemale19605 ק"מ
ויזלמוטיmale1968לרוץ עם פיני 15 ק"מ אליפות ישראל
וינגולדגרגוריmale1952הפועל רצים בעבודה פריגו5 ק"מ
וישנבצקיאנהfemale19685 ק"מ
זילברדןmale198915 ק"מ אליפות ישראל
זינגרעקיבאmale1955אחר10 ק"מ
חושןאברהםmale1967אחר15 ק"מ אליפות ישראל
חכםחייםmale195315 ק"מ אליפות ישראל
חןאינגרידfemale197615 ק"מ אליפות ישראל
חנינהאביmale1965הפועל רצים בעבודה בזק15 ק"מ אליפות ישראל
טליפעתfemale197015 ק"מ אליפות ישראל
יניב לויאתיfemale197615 ק"מ אליפות ישראל
יעישאורןmale1976הפועל רצים בעבודה פריגו10 ק"מ
ישראלובז'נהfemale197315 ק"מ אליפות ישראל
כהןיובלmale1959רצים ותורמים לקהילה15 ק"מ אליפות ישראל
כהןמירבfemale197915 ק"מ אליפות ישראל
כהןמרדכיmale1970הפועל רצים בעבודה בזק15 ק"מ אליפות ישראל
כהןרונןmale1975רצי100מני15 ק"מ אליפות ישראל
כהן צדקאילנהfemale19745 ק"מ
כהן שוריניבmale1973אחר5 ק"מ
לאופרגלעדmale1970לרוץ עם פיני15 ק"מ אליפות ישראל
לויאמיר male197715 ק"מ אליפות ישראל
לויאפיmale1966Pipman Team15 ק"מ אליפות ישראל
לוי פקירורינתfemale197710 ק"מ
ליבוביץעדיfemale20005 ק"מ
מוזסיהודהmale196615 ק"מ אליפות ישראל
מידדאראלmale196815 ק"מ אליפות ישראל
מלכהשליfemale1985הפועל רצים בעבודה בזק15 ק"מ אליפות ישראל
מלמדשריתfemale1968רצי100מני15 ק"מ אליפות ישראל
מנגדיובלmale2000הישגים15 ק"מ אליפות ישראל
מנדלמילךדודmale19455 ק"מ
מרוםמיריfemale19755 ק"מ
מתתיהויוסיmale1972הפועל רצים בעבודה בזק15 ק"מ אליפות ישראל
נאוראיתןmale1962אחר10 ק"מ
נאמןהדסfemale197215 ק"מ אליפות ישראל
נאמןשיmale197215 ק"מ אליפות ישראל
נבוןעמיmale1956לרוץ עם אריה גמליאל15 ק"מ אליפות ישראל
ניקבודניקובmale1976הפועל רצים בעבודה פריגו10 ק"מ
נרציזנירmale1970הפועל רצים בעבודה בזק15 ק"מ אליפות ישראל
נתנאלאלעדmale1984אחר10 ק"מ
סבןיואלmale1966רצי100מני15 ק"מ אליפות ישראל
סויסהמורןfemale1964רצי100מני15 ק"מ אליפות ישראל
סורקיןזהרfemale198510 ק"מ
סיילסזהביתfemale1971הפועל רצים בעבודה בזק15 ק"מ אליפות ישראל
סעדוןהללmale198315 ק"מ אליפות ישראל
עזריאלשרוןmale196915 ק"מ אליפות ישראל
עטייהאדריאנהfemale196310 ק"מ
עמיתדרורmale197715 ק"מ אליפות ישראל
ענטבימשהmale1968הפועל רצים בעבודה בזק15 ק"מ אליפות ישראל
פיליפסשליfemale19865 ק"מ
פינשטייןעינבfemale20005 ק"מ
פריערןmale197315 ק"מ אליפות ישראל
פרידבורגאירנהfemale19795 ק"מ
פרידבורגאנטוליmale1986אחר5 ק"מ
פרלמוטראבנרmale197515 ק"מ אליפות ישראל
פרנצסשחרmale1973הפועל רצים בעבודה פריגו10 ק"מ
פרנקאביבfemale20055 ק"מ
פשהשלמהmale195615 ק"מ אליפות ישראל
פתיה טל male1967אחר15 ק"מ אליפות ישראל
צויקערןmale197315 ק"מ אליפות ישראל
קדםאיילmale1962רצי100מני5 ק"מ
קוגנזוןבוריסmale1949הליכה נורדית10 ק"מ
קופלוביץ'מיכאלmale198915 ק"מ אליפות ישראל
קורמןאביגילfemale200010 ק"מ
קורמןמשהmale195915 ק"מ אליפות ישראל
קורנפלדמשהmale1959הליכה נורדית10 ק"מ
קלפפישעמיתmale196915 ק"מ אליפות ישראל
קנדלדניאל קנדלmale196110 ק"מ
קצוטירוןmale199510 ק"מ
קראוסשיmale198215 ק"מ אליפות ישראל
קרלמןבניmale1961רצים ותורמים לקהילה5 ק"מ
קרסנובסקילאונידmale198510 ק"מ
רבינוביץיונתןmale1976Xtrim15 ק"מ אליפות ישראל
רוזןיעלfemale1960הליכה נורדית5 ק"מ
רוזנבלטאתיfemale1966גמנסיה ריאלית ראשל"צ15 ק"מ אליפות ישראל
רופאתניבfemale1965רצי100מני15 ק"מ אליפות ישראל
רחביחליfemale1955הליכה נורדית10 ק"מ
שביד-שייטפזיתfemale1962אחר15 ק"מ אליפות ישראל
שגבליאורmale196515 ק"מ אליפות ישראל
שורץברקmale1983רצי ברק שורץ15 ק"מ אליפות ישראל
שחרפזfemale1973אחר15 ק"מ אליפות ישראל
שטיינברגאורןmale197015 ק"מ אליפות ישראל
שךאדוארדmale197415 ק"מ אליפות ישראל
שמושמוןבניmale198610 ק"מ
שמרשביfemale1964אחר15 ק"מ אליפות ישראל
שערעופרmale196115 ק"מ אליפות ישראל
שפילמןקטיהfemale1982הפועל רצים בעבודה בזק5 ק"מ
שפירנדבmale1969אחר15 ק"מ אליפות ישראל
שפיראישראלmale195715 ק"מ אליפות ישראל
שפיראסיגלית female1973הפועל רצים בעבודה פריגו15 ק"מ אליפות ישראל
שרוןברfemale198215 ק"מ אליפות ישראל